Obchodné podmienky

1. Predmet úpravy

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho Monika Gáliková, so sídlom: Martina Granca 3598/19, 841 02 Bratislava, IČO 50604899 ( ďalej len ,,predajca") pri uznávaní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej adrese www.dreamstore.sk

1.2.Kontaktné informácie
Email pre vybavovanie reklamácii a/alebo objednávok: info@dreamstore.sk
Telefón: +421918812764, +421908156503
Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK5909000000005043653039
BIC GIBASKBX

Orgán dozoru a dohľadu nad činnosťou predávajúceho: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/6400 109

fax č. 032/6400 108

e-mail tn@soi.sk

2. Pojmy

2.1. Pojmy definované v tomto článku, majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod predajcu umiestnený na internetovej stránke www.dreamstore.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predajcom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku.

2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.dreamstore.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.), fotografiu a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.dreamstore.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predajca dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predajcu.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predajcovi. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár (vloží tovar do košíka). Predávajúci akceptuje len objednávku uplatnenú prostredníctvom svojho internetového obchodu. Kupujúci musí vyplniť všetky požadované políčka objednávkového formulára vrátane spôsobu dopravy, spôsobu platby tovaru a svoje identifikačné a kontaktné údaje. Kupujúci je povinný pred Odoslaním objednávky s povinnosťou platby odsúhlasiť oboznámenie sa s obsahom týchto obchodných podmienok spôsobom tam uvedeným, inak objednávka nebude prijatá na spracovanie. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) elektronickú Správu o prijatí objednávky.

3.3.   Objednávka obsahuje tiež:
a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy
b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP. Ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP
d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.   Objednávka zaniká:
a. odmietnutím objednávky  zo strany predajcu,
b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Kúpna zmluva sa považuje za záväzne uzatvorenú zaslaním potvrdenia objednávky kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) vo forme elektronickej Správy o potvrdení objednávky. V potvrdení objednávky budú zo strany predávajúceho spresnené podrobnosti k objednanému tovaru ako sú dodacia lehota, spôsob platby, doručenie tovaru a pod.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predajca je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predajcu dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predajcu. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predajca povinný prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je vždy bez DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Predajca si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia.

4.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predajcovi a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
platba na účet predávajúceho pred dodaním tovaru,
platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru.

4.6. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte . Kupujúci sa zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet predajcu začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predajcu za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
Poštová preprava do 3-6 pracovných dní (aj „na dobierku“)

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Kupujúci je povinný:
- prevziať objednaný tovar na adrese uvedenej v objednávke, ak sa s predávajúcim nedohodne na inej adrese dodania,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na jeho doručenie,
- potvrdiť doručovateľovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie tovaru, a ktorej údaje predávajúcemu oznámil pred doručením tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Kým nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. Predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, a zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na tejto stránke.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené predajcovi. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je predajca povinný:
prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Monika Gáliková, Martina Granca 19, 841 02 Bratislava. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa,
vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
ak pri platbe na účet spoločnosti predajcu kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od vytvorenia objednávky,
ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti predajcu inak ho zaobstarať.

10.8. Odstúpenie predajcu od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop predajcu je podmienené potvrdením oboznámenia sa kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

11.3. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií predávajúceho, bude mu ich predávajúci zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@dreamstore.sk

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru . Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:
vystavenie daňového dokladu,
doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.11.2016.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dreamstore.sk.

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Prievidzi Dňa 15.11. 2016